A report from sub-Saharan Africa

Memòria sobre la desigualtat de les dones i les oportunitats de salut de les nenes d’africà. 2017

Client: ISGlobal
Servei: Editorial