Càncer gàstric

Campanya sobre el càncer gàstric. Gràfica per les xarxes socials i llibre informatiu. 2018

Client: Fundació más que ideas
Servei: Comunicació gràfica