Protocol festiu

Llibret de seguiment del protocol festiu de la ciutat de Barcelona. 2012

Client: La factoría dels anuncis
Servei: Editorial